Kawa
Znaczy
Wyprawa

Kup kawę ziarnistą Jacobs
i wygraj nagrody!
ZASADY KONKURSU

Kup kawę
ziarnistą Jacobs za min. 15 zł
i zachowaj dowód zakupu *

NAPISZ
jaki jest Twój pomysł na
Wyprawę po Kawę **

PRZEŚLIJ
zgłoszenie za pomocą SMS-a
na numer 798 078 088 ***
lub wypełnij formularz na stronie
www.kawaznaczywyprawa.pl Wygraj nagrody!
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są tutaj.
Konkurs trwa w sklepach Intermarche w terminie od 03.12.2019 r. do 16.12.2019 r.
* Zakup produktów o wartości min. 15zł brutto musi być udokumentowany jednym paragonem lub fakturą VAT.
** Odpowiedzi powinny liczyć nie więcej niż 160 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi).
*** Koszt wysłania wiadomości SMS zgodny ze stawką operatora. Wysyłając SMS-a uczestnik oświadcza, że jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w konkursie odbywa się na wyraźne jego żądanie.
WEŹ UDZIAŁ
Termin przyjmowania
zgłoszeń trwał
od 03.12.2019 r. do 16.12.2019 r.
Dziękujemy za zainteresowanie!
Nagrody
Do wygrania:

Voucher na wycieczkę
w kwocie 10 000 zł *

Ekspres marki Siemens
z zestawem kaw
ziarnistych Jacobs **

Zestaw kaw
mielonych i ziarnistych
Jacobs Barista Editions ***
* Nagroda główna – 1 voucher wakacyjny uprawniający do dokonania zakupu wycieczki (usługi turystycznej bądź biletu lotniczego na portalu fly.pl, zgodnie z warunkami opisanymi na voucherze) o wartości 10 000,00 zł brutto każdy wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1 111,00 zł. Łączna wartość każdej z nagród wynosi 11 111,00 zł.

** Nagrody I rzędu - 3 ekspresy marki Siemens EQ6 wraz z zestawem 2 kaw zawierających: kawę ziarnistą Jacobs Crema 1 kg i kawę ziarnistą Jacobs Espresso 1 kg o wartości 2740 zł brutto każdy wraz z kwotą pieniężną w wysokości 305 zł. Łączna wartość każdej z nagród wynosi 3045 zł.

*** Nagrody II rzędu - 50 zestawów 4 kaw Jacobs Barista Edistions w skład których wchodzą: kawa ziarnista Jacobs Barista Editions Crema 1 kg, kawa ziarnista Jacobs Barista Editions Espresso 1 kg, Kawa mielona Jacobs Barista Editions Aromatic & Rich 400g, Kawa mielona Jacobs Barista Editions Smooth & Balanced 400g o wartości 140 zł brutto każdy wraz z kwotą pieniężną w wysokości 16 zł. Łączna wartość każdej z nagród wynosi 156 zł.
REGULAMIN
Regulamin Konkursu „Kawa znaczy wyprawa”

§ 1. Definicje.

1. Organizator - organizator konkursu pod nazwą „Kawa znaczy wyprawa”, którym jest Nova Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Promienistej 85, 60 – 141 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS0000154371, NIP 7792197245, REGON 634458082, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 50.000,00 złotych.

2. Konkurs – akcja promocyjna pod nazwą „Kawa znaczy wyprawa” przygotowana i realizowana przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Produkty – następujące produkty marki Jacobs:
a) Jacobs Barista Editions Crema ziarnista 1 kg softpack,
b) Jacobs Barista Editions Espresso ziarnista 1 kg softpack,
c) Jacobs Kronung ziarnista 1 kg, 500 g, softpack,
d) Jacobs Crema ziarnista 1 kg, 500 g softpack,
e) Jacobs Espresso ziarnista 1 kg, 500 g softpack.

4. Uczestnik konkursu/Uczestnicy konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, biorąca udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Zadanie konkursowe – przygotowanie przez Uczestnika opisu jego pomysłu na wyprawę po kawę.

6. Okres trwania konkursu – okres trwający od 3 do 16 grudnia 2019 roku obejmujący dokonanie zakupu Produktów, wykonanie Zadania konkursowego i zgłoszenie udziału w Konkursie.

7. Dowód zakupu - paragon fiskalny albo faktura VAT (wystawiona na osobę fizyczną kupująca Produkty jako Konsument), na których z nazwy wymienione są Produkty zakupione w dowolnym sklepie sieci Intermarche na terenie Polski.

8. Strona internetowa - www.kawaznaczywyprawa.pl.

9. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady Konkursu.

§ 2. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Polski.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3. Do Konkursu nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć żadne z wymienionych osób: pracownicy Jacobs Douwe Egberts Sp. z o.o., pracownicy Organizatora, jak również osoby, które świadczą pracę lub usługi na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego. W Konkursie nie mogą uczestniczyć także członkowie rodziny ww. osób. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Koszt SMS-a zgłoszeniowego do Konkursu będzie odpowiadał stawce polskiego operatora sieci komórkowej, z którego usług korzysta Uczestnik. Uczestnik wysyłając SMS-a oświadcza, że zgadza się na poniesienie tego rodzaju opłaty, która jest naliczana niezależnie od tego czy Uczestnik dokonał prawidłowego zgłoszenia w Konkursie.

6. W Konkursie nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu oraz inne niż z polskich zasobów numeracji.

7. Organizator może zażądać od Uczestnika przesłania oryginału Dowodu zakupu Produktu na jego własny koszt do biura Organizatora.

8. Poszczególni uczestnicy mogą brać udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowo musi zostać przesłany kolejny dowód zakupu (z datą na dowodzie zakupu nie późniejszą niż dzień wysyłki zgłoszenia) Produktów i inna odpowiedź na zadanie konkursowe.

§ 3. Cel Konkursu.

Konkurs ma na celu promocję produktów Jacobs Douwe Egberts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000518352, NIP 5272717861, REGON 147353687, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 304.300,00złotych, w tym w szczególności zwiększenie sprzedaży Produktów w sieci sklepów detalicznych Intermarche.
§ 4. Udział w konkursie.

1. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie następuje w sposób wskazany w Regulaminie.

2. Organizator nie uwzględnia Zgłoszeń innych niż za pośrednictwem Strony internetowej Konkursu lub za pośrednictwem SMS.

3. W konkursie mogą brać udział Uczestnicy konkursu, którzy w Okresie trwania konkursu dokonają zakupu Produktów za minimum 15 (słownie: piętnaście) złotych brutto w charakterze konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej sieci Intermarche zlokalizowanym na terenie Polski. Lista sklepów będzie dostępna na stronie internetowej www.intermarche.pl.

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w Okresie trwania Konkursu kupić Produkty wymienione w §1 pkt 3 za minimum 15 (słownie: piętnaście) złotych brutto (na jednym dowodzie zakupu) w dowolnym sklepie sieci Intermarche, opisać jaki jest jego pomysł na wyprawę po kawę, a następnie zarejestrować zgłoszenie swojego opisu na www.kawaznaczywyprawa.pl lub przesłać zgłoszenie swojego opisu za pomocą wiadomości SMS na numer 798 078 088. Treść wiadomości SMS nie może przekraczać 160 (słownie: sto sześćdziesiąt) znaków (w tym znaki specjalne, spacje, imię i nazwisko uczestnika, nr dowodu zakupu). Treść formularza konkursowego na stronie www.kawaznaczywyprawa.pl nie może przekraczać 160 (słownie: sto sześćdziesiąt) znaków (w tym znaki specjalne i spacje).

§ 5. Sposób zgłoszenia udziału Uczestnika w Konkursie.

1. Udział w Konkursie należy zgłosić w jeden z następujących poniżej sposobów:
a) przy pomocy formularza zgłoszeniowego w drodze rejestracji na stronie Konkursu www.kawaznaczywyprawa.pl. W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić następujące obowiązkowe informacje i oświadczania oraz wykonać zadanie konkursowe:
i. imię i nazwisko Uczestnika konkursu,
ii. kontaktowy nr telefonu komórkowego Uczestnika,
iii. adres e-mail Uczestnika,
iv. nr Dowodu zakupu Produktów przez Uczestnika konkursu,
v. oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu - co Uczestnik potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego okienka,
vi. opisać jaki jest pomysł Uczestnika na wyprawę po kawę – zadanie konkursowe.

b) poprzez przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS na numer 798 078 088, który zawiera imię i nazwisko Uczestnika, zadanie konkursowe stanowiące opis jaki jest pomysł Uczestnika na wyprawę po kawę, przy czym nr telefonu komórkowego Uczestnika, z którego zostało wysłane zgłoszenie drogą SMS stanowi numer kontaktowy do Uczestnika.

c) Treść wiadomości SMS nie może przekraczać 160 (słownie: sto sześćdziesiąt) znaków (w tym znaki specjalne i spacje, imię i nazwisko uczestnika, nr dowodu zakupu).

2. Organizator potwierdzi skuteczne i prawidłowe zgłoszenie w Konkursie poprzez:
a) w przypadku zgłoszeń SMS – zwrotną wiadomością SMS (bezpłatną), zawierającą link do strony internetowej www.kawaznaczywyprawa.pl, na której będzie dostępny – w postaci pliku w formacie pdf niniejszy Regulamin – z którym należy się zapoznać – co potwierdza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu przez Uczestnika dokonującego zgłoszenia poprzez SMS,

b) w przypadku zgłoszeń przez stronę internetową – zwrotną wiadomością e-mail zawierającą podziękowanie Organizatora za udział w Konkursie potwierdzające skuteczne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu.

3. Wiadomości, o których mowa w pkt. a) oraz b) powyżej stanowią potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.

4. SMS-y zgłoszeniowe zawierające inną treści aniżeli wymagana celem uczestnictwa w Konkursie są automatycznie przez Organizatora odrzucane.

5. Zgłoszenie za pośrednictwem SMS następuje w momencie rejestracji zgłoszenia w systemie informatycznym Organizatora.

6. Zgłoszenie przez stronę internetową następuje w momencie rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w systemie informatycznym Organizatora.

§ 6. Wykluczenie z Konkursu.

Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń które:
a) nie spełniają wymagań stawianych Regulaminem Konkursu,
b) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje,
naruszające prawo i prawa/dobra osobiste osób trzecich,
c) nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji,
d) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne,
e) zawierają treści dyskryminujące osoby trzecie.

§ 7. Oświadczenia Uczestników Konkursu.

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udzielona przez niego odpowiedź na Zadanie konkursowe została przygotowana wyłącznie przez niego, jest uprawniony do nieograniczonego dysponowania swoim utworem bez osób trzecich, jest on wyłącznym jej twórcą i jej wykorzystanie przez Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. i/lub Organizatora nie narusza praw autorskich osób trzecich.

§ 8. Nagrody.

1. Organizator przewidział w Konkursie następujące Nagrody:
a) Nagroda Główna – voucher wakacyjny o wartości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) uprawniający do dokonania zakupu wycieczki (usługi turystycznej bądź biletu lotniczego na portalu fly.pl - zgodnie z warunkami opisanymi na tym voucherze),

b) Nagrody I Stopnia:
i. 3 (słownie: trzy) ekspresy Siemens (wraz z zestawem kaw ziarnistych Jacobs zawierających: Jacobs Crema 1kg i Jacobs Espresso 1 kg) o wartości 2.740,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych) każdy,

c) Nagrody II Stopnia:
ii. 50 (słownie: pięćdziesiąt ) zestawów kaw zawierających: kawę mieloną Jacobs Barista Editions Aromatic&Rich 400g, kawę mieloną Jacobs Barista Editions Smooth&Balanced 400g, kawę ziarnistą Jacobs Barista Editions Crema 1 kg, kawę ziarnistą Jacobs Barista Editions Espresso 1 kg, o wartości 140,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści złotych) każdy.

2. Do Nagrody Głównej zostanie doliczona kwota pieniężna 1.111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie.

3. Do Nagrody I Stopnia w postaci ekspresu Siemens zostanie doliczona kwota pieniężna 305 zł (słownie: trzysta pięć złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie. Do Nagrody II Stopnia w postaci zestawów kaw Jacobs Barista zostanie doliczona kwota pieniężna 16 zł (słownie: szesnaście złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie.

4. Opodatkowanie wygranych w Konkursie nagród odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator uiści na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych.

§ 9. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu.

1. W siedzibie Organizatora w dniu 18.12.2019r. obradować będzie 3 osobowa Komisja Konkursowa, która wybierze jednego zwycięzcę Nagrody Głównej, trzech zwycięzców Nagród I Stopnia w postaci ekspresu Siemens oraz pięćdziesięciu zwycięzców Nagród II Stopnia w postaci zestawów kaw Jacobs Barista Editions. Komisja Konkursowa przy wyborze zwycięzców kierować będzie się indywidualnością, niekonwencjonalnym pomysłem oraz błyskotliwą argumentacją przesłanego opisu wyprawy po kawę.

2. W ciągu do 7 (siedmiu) dni licząc od dnia następnego po ww. terminie posiedzenia Komisji konkursowej zwycięzcy w Konkursie zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podanego w Zgłoszeniu.

3. Wyłonieni zwycięzcy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wiadomości SMS informującej o wygranej zobowiązani są do wysłania na adres e-mail info@novagroup.com.pl:
a) swoich danych adresowych niezbędnych do wysyłki nagrody (nr telefonu, ulica, numer lokalu/domu, kod pocztowy, miejscowość na terenie Polski),
b) czytelnego skanu lub zdjęcia Dowodu zakupu Produktu.

§ 10. Przekazanie Nagród konkursowych.

1. W terminie najpóźniej do dnia 16.01.2020 roku nagrody zostaną wysłane do wybranych zwycięzców za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika w wiadomości e-mail wysłanej do Organizatora.

2. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni wymogów określonych w § 9 pkt 3 niniejszego Regulaminu traci prawo do otrzymania nagrody.

3. Nagrody nieodebrane lub, co do których zwycięzca utracił prawo z powodu niespełnienia wymogów z § 9 pkt 3 Regulaminu przepadają na rzecz Organizatora.

4. W razie niemożliwości wydania Zwycięzcy nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub w przypadku, gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają własnością Organizatora.

§ 11. Reklamacje.

1. W terminie nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu mogą być przez Uczestników składane reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, pisemnie na adres e-mail info@novagroup.com.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora – w obu przypadkach z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Kawa znaczy wyprawa”.

2. Data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora decyduje o zachowaniu terminu złożenia reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika;
b) dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję konkursową na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie najpóźniej 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o jej rozpatrzeniu drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

§ 12. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7.

2. Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane:
a. w celu przeprowadzenia i rozliczenia promocji oraz obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem promocji;
b. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przeprowadzeniu i rozliczeniu promocji na podstawie zgłoszenia dokonanego przez uczestnika.

3. Dane osobowe będą zbierane przez Organizatora, a także mogą być przekazane przez organizatora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora promocji wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników promocji, podmiotom uczestniczącym w wydawaniu nagród, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania promocji oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwycięzców także przez okres wyznaczony odpowiednimi przepisami prawa podatkowego, jeśli ma to zastosowanie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez organizatora lub administratora.

5. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W związku z faktem, że dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany – uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania tych danych innemu administratorowi danych.

6. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez administratora w celu uczestnictwa w promocji.

8. W przypadku pytań, żądań lub skarg odnoszących się do przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z organizatorem promocji e-mail: info@novagroup.com.pl lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych administratora:

Peter Suhren
First Privacy GmbH,  
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen,  Germany  
Commercial Register Bremen HRB 29225 HB  
www.first-privacy.com 
privacy@jdecoffee.com  
office@first-privacy.com  

§ 13. Postanowienia końcowe.

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, składając pisemną rezygnację na adres korespondencyjny siedziby Organizatora lub wysyłając rezygnację na adres e-mail info@novagroup.com.pl

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.kawaznaczywyprawa.pl i www.intermarche.pl.

3. Ewentualne dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące Konkursu można otrzymać przesyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej e-mail: info@novagroup.com.pl

4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu i jego zaakceptowania.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie z tym zastrzeżeniem, że ma prawo zweryfikować podane dane.

7. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

8. Wszelkie zmiany danych Uczestnika związane z uczestnictwem w Konkursie wymagają natychmiastowego poinformowania Organizatora pod rygorem utraty prawa uczestnictwa w Konkursie.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
KONTAKT

* Pole obowiązkowe